THÁNG 8
Đã tiếp nhận 135 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 137 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 2 (100.0%)
Đã xử lý 135 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 135 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 65 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 67 hồ sơ
Đang xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 2 (40.0%)
   Chưa đến 3 (60.0%)
Đã xử lý 62 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 62 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5 hồ sơ
Cần xử lý 5 hồ sơ
Đang xử lý 5 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 2 (40.0%)
   Chưa đến 3 (60.0%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai