THÁNG 1
Đã tiếp nhận 47 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 50 hồ sơ
Đang xử lý 9 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 2 (22.2%)
   Chưa đến 7 (77.8%)
Đã xử lý 41 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 41 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 23 hồ sơ
Tồn kỳ trước 9 hồ sơ
Cần xử lý 32 hồ sơ
Đang xử lý 20 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 2 (10.0%)
   Chưa đến 18 (90.0%)
Đã xử lý 12 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 12 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai