THÁNG 2
Đã tiếp nhận 519 hồ sơ
Tồn kỳ trước 171 hồ sơ
Cần xử lý 690 hồ sơ
Đang xử lý 171 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 171 (100.0%)
Đã xử lý 519 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 519 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 711 hồ sơ
Tồn kỳ trước 171 hồ sơ
Cần xử lý 882 hồ sơ
Đang xử lý 175 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 2 (1.1%)
   Chưa đến 173 (98.9%)
Đã xử lý 707 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 707 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 486 hồ sơ
Tồn kỳ trước 175 hồ sơ
Cần xử lý 661 hồ sơ
Đang xử lý 538 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 2 (0.4%)
   Chưa đến 536 (99.6%)
Đã xử lý 123 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 123 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai