THÁNG 5
Đã tiếp nhận 505 hồ sơ
Tồn kỳ trước 171 hồ sơ
Cần xử lý 676 hồ sơ
Đang xử lý 171 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 171 (100.0%)
Đã xử lý 505 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 505 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 517 hồ sơ
Tồn kỳ trước 171 hồ sơ
Cần xử lý 688 hồ sơ
Đang xử lý 172 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 172 (100.0%)
Đã xử lý 516 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 516 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 155 hồ sơ
Tồn kỳ trước 172 hồ sơ
Cần xử lý 327 hồ sơ
Đang xử lý 276 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 276 (100.0%)
Đã xử lý 51 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 51 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả