THÁNG 8
Đã tiếp nhận 366 hồ sơ
Tồn kỳ trước 171 hồ sơ
Cần xử lý 537 hồ sơ
Đang xử lý 171 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 171 (100.0%)
Đã xử lý 366 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 366 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 451 hồ sơ
Tồn kỳ trước 171 hồ sơ
Cần xử lý 622 hồ sơ
Đang xử lý 344 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 344 (100.0%)
Đã xử lý 278 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 278 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 344 hồ sơ
Cần xử lý 344 hồ sơ
Đang xử lý 344 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 344 (100.0%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai