THÁNG 1
Đã tiếp nhận 417 hồ sơ
Tồn kỳ trước 172 hồ sơ
Cần xử lý 589 hồ sơ
Đang xử lý 386 hồ sơ
   Trễ 1 (0.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 385 (99.7%)
Đã xử lý 203 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 203 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 134 hồ sơ
Tồn kỳ trước 386 hồ sơ
Cần xử lý 520 hồ sơ
Đang xử lý 519 hồ sơ
   Trễ 2 (0.4%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 517 (99.6%)
Đã xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai