THÁNG 1
Đã tiếp nhận 41 hồ sơ
Tồn kỳ trước 38 hồ sơ
Cần xử lý 79 hồ sơ
Đang xử lý 62 hồ sơ
   Trễ 3 (4.8%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 59 (95.2%)
Đã xử lý 17 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 17 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.2%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 7 hồ sơ
Tồn kỳ trước 62 hồ sơ
Cần xử lý 69 hồ sơ
Đang xử lý 69 hồ sơ
   Trễ 3 (4.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 66 (95.7%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.7%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai