THÁNG 2
Đã tiếp nhận 20 hồ sơ
Tồn kỳ trước 21 hồ sơ
Cần xử lý 41 hồ sơ
Đang xử lý 22 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 22 (100.0%)
Đã xử lý 19 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 19 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 55 hồ sơ
Tồn kỳ trước 22 hồ sơ
Cần xử lý 77 hồ sơ
Đang xử lý 35 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 35 (100.0%)
Đã xử lý 42 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 42 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 25 hồ sơ
Tồn kỳ trước 35 hồ sơ
Cần xử lý 60 hồ sơ
Đang xử lý 57 hồ sơ
   Trễ 2 (3.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 55 (96.5%)
Đã xử lý 3 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 3 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai