THÁNG 8
Đã tiếp nhận 49 hồ sơ
Tồn kỳ trước 24 hồ sơ
Cần xử lý 73 hồ sơ
Đang xử lý 24 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 24 (100.0%)
Đã xử lý 49 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 49 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 52 hồ sơ
Tồn kỳ trước 24 hồ sơ
Cần xử lý 76 hồ sơ
Đang xử lý 33 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 33 (100.0%)
Đã xử lý 43 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 43 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 47 hồ sơ
Tồn kỳ trước 33 hồ sơ
Cần xử lý 80 hồ sơ
Đang xử lý 58 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 58 (100.0%)
Đã xử lý 22 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 22 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai