THÁNG 2
Đã tiếp nhận 245 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 245 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 245 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 245 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 404 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 404 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 404 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 404 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 225 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 225 hồ sơ
Đang xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 4 (100.0%)
Đã xử lý 221 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 221 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai