THÁNG 8
Đã tiếp nhận 646 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10 hồ sơ
Cần xử lý 656 hồ sơ
Đang xử lý 10 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 10 (100.0%)
Đã xử lý 646 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 646 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 705 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10 hồ sơ
Cần xử lý 715 hồ sơ
Đang xử lý 10 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 10 (100.0%)
Đã xử lý 705 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 705 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 640 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10 hồ sơ
Cần xử lý 650 hồ sơ
Đang xử lý 122 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 122 (100.0%)
Đã xử lý 528 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 528 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai