THÁNG 5
Đã tiếp nhận 375 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10 hồ sơ
Cần xử lý 385 hồ sơ
Đang xử lý 10 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 10 (100.0%)
Đã xử lý 375 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 375 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 472 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10 hồ sơ
Cần xử lý 482 hồ sơ
Đang xử lý 14 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 14 (100.0%)
Đã xử lý 468 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 468 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 78 hồ sơ
Tồn kỳ trước 14 hồ sơ
Cần xử lý 92 hồ sơ
Đang xử lý 34 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 34 (100.0%)
Đã xử lý 58 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 58 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai