THÁNG 5
Đã tiếp nhận 235 hồ sơ
Tồn kỳ trước 470 hồ sơ
Cần xử lý 705 hồ sơ
Đang xử lý 533 hồ sơ
   Trễ 57 (10.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 476 (89.3%)
Đã xử lý 172 hồ sơ
   Trễ 2 (1.2%)
   Sớm 170 (98.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.6%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 301 hồ sơ
Tồn kỳ trước 533 hồ sơ
Cần xử lý 834 hồ sơ
Đang xử lý 626 hồ sơ
   Trễ 60 (9.6%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 566 (90.4%)
Đã xử lý 208 hồ sơ
   Trễ 3 (1.4%)
   Sớm 205 (98.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.4%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 128 hồ sơ
Tồn kỳ trước 626 hồ sơ
Cần xử lý 754 hồ sơ
Đang xử lý 712 hồ sơ
   Trễ 60 (8.4%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 652 (91.6%)
Đã xử lý 42 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 42 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai