THÁNG 2
Đã tiếp nhận 108 hồ sơ
Tồn kỳ trước 754 hồ sơ
Cần xử lý 862 hồ sơ
Đang xử lý 772 hồ sơ
   Trễ 205 (26.6%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 567 (73.4%)
Đã xử lý 90 hồ sơ
   Trễ 8 (8.9%)
   Sớm 82 (91.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 24.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 75.3%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 272 hồ sơ
Tồn kỳ trước 772 hồ sơ
Cần xử lý 1044 hồ sơ
Đang xử lý 814 hồ sơ
   Trễ 209 (25.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 605 (74.3%)
Đã xử lý 230 hồ sơ
   Trễ 5 (2.2%)
   Sớm 225 (97.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 20.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 79.5%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 159 hồ sơ
Tồn kỳ trước 814 hồ sơ
Cần xử lý 973 hồ sơ
Đang xử lý 888 hồ sơ
   Trễ 209 (23.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 679 (76.5%)
Đã xử lý 85 hồ sơ
   Trễ 2 (2.4%)
   Sớm 83 (97.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 21.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 78.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai