THÁNG 8
Đã tiếp nhận 273 hồ sơ
Tồn kỳ trước 589 hồ sơ
Cần xử lý 862 hồ sơ
Đang xử lý 652 hồ sơ
   Trễ 91 (14.0%)
   Sắp trễ 1 (0.2%)
   Chưa đến 560 (85.9%)
Đã xử lý 210 hồ sơ
   Trễ 3 (1.4%)
   Sớm 207 (98.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 10.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.1%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 245 hồ sơ
Tồn kỳ trước 652 hồ sơ
Cần xử lý 897 hồ sơ
Đang xử lý 760 hồ sơ
   Trễ 93 (12.2%)
   Sắp trễ 3 (0.4%)
   Chưa đến 664 (87.4%)
Đã xử lý 137 hồ sơ
   Trễ 7 (5.1%)
   Sớm 130 (94.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 11.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.9%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 760 hồ sơ
Cần xử lý 760 hồ sơ
Đang xử lý 760 (0%)
   Trễ 93 (12.2%)
   Sắp trễ 3 (0.4%)
   Chưa đến 664 (87.4%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai