THÁNG 8
Đã tiếp nhận 172 hồ sơ
Tồn kỳ trước 36 hồ sơ
Cần xử lý 208 hồ sơ
Đang xử lý 78 hồ sơ
   Trễ 1 (1.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 77 (98.7%)
Đã xử lý 130 hồ sơ
   Trễ 2 (1.5%)
   Sớm 128 (98.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.6%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 155 hồ sơ
Tồn kỳ trước 78 hồ sơ
Cần xử lý 233 hồ sơ
Đang xử lý 100 hồ sơ
   Trễ 2 (2.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 98 (98.0%)
Đã xử lý 133 hồ sơ
   Trễ 1 (0.8%)
   Sớm 132 (99.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 152 hồ sơ
Tồn kỳ trước 100 hồ sơ
Cần xử lý 252 hồ sơ
Đang xử lý 168 hồ sơ
   Trễ 5 (3.0%)
   Sắp trễ 1 (0.6%)
   Chưa đến 162 (96.4%)
Đã xử lý 84 hồ sơ
   Trễ 1 (1.2%)
   Sớm 83 (98.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai