THÁNG 2
Đã tiếp nhận 130 hồ sơ
Tồn kỳ trước 69 hồ sơ
Cần xử lý 199 hồ sơ
Đang xử lý 91 hồ sơ
   Trễ 1 (1.1%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 90 (98.9%)
Đã xử lý 108 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 108 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.5%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 170 hồ sơ
Tồn kỳ trước 91 hồ sơ
Cần xử lý 261 hồ sơ
Đang xử lý 134 hồ sơ
   Trễ 1 (0.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 133 (99.3%)
Đã xử lý 127 hồ sơ
   Trễ 1 (0.8%)
   Sớm 126 (99.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 1 hồ sơ
Tồn kỳ trước 134 hồ sơ
Cần xử lý 135 hồ sơ
Đang xử lý 134 (0%)
   Trễ 1 (0.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 133 (99.3%)
Đã xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai