THÁNG 2
Đã tiếp nhận 60 hồ sơ
Tồn kỳ trước 93 hồ sơ
Cần xử lý 153 hồ sơ
Đang xử lý 98 hồ sơ
   Trễ 4 (4.1%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 94 (95.9%)
Đã xử lý 55 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 55 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.4%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 165 hồ sơ
Tồn kỳ trước 98 hồ sơ
Cần xử lý 263 hồ sơ
Đang xử lý 132 hồ sơ
   Trễ 6 (4.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 126 (95.5%)
Đã xử lý 131 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 131 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 120 hồ sơ
Tồn kỳ trước 132 hồ sơ
Cần xử lý 252 hồ sơ
Đang xử lý 228 hồ sơ
   Trễ 6 (2.6%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 222 (97.4%)
Đã xử lý 24 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 24 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai