THÁNG 2
Đã tiếp nhận 43 hồ sơ
Tồn kỳ trước 52 hồ sơ
Cần xử lý 95 hồ sơ
Đang xử lý 53 hồ sơ
   Trễ 4 (7.5%)
   Sắp trễ 1 (1.9%)
   Chưa đến 48 (90.6%)
Đã xử lý 42 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 42 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 168 hồ sơ
Tồn kỳ trước 53 hồ sơ
Cần xử lý 221 hồ sơ
Đang xử lý 66 hồ sơ
   Trễ 5 (7.6%)
   Sắp trễ 5 (7.6%)
   Chưa đến 56 (84.8%)
Đã xử lý 155 hồ sơ
   Trễ 2 (1.3%)
   Sớm 153 (98.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.8%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 63 hồ sơ
Tồn kỳ trước 66 hồ sơ
Cần xử lý 129 hồ sơ
Đang xử lý 77 hồ sơ
   Trễ 5 (6.5%)
   Sắp trễ 5 (6.5%)
   Chưa đến 67 (87.0%)
Đã xử lý 52 hồ sơ
   Trễ 1 (1.9%)
   Sớm 51 (98.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai