THÁNG 1
Đã tiếp nhận 92 hồ sơ
Tồn kỳ trước 196 hồ sơ
Cần xử lý 288 hồ sơ
Đang xử lý 215 hồ sơ
   Trễ 112 (52.1%)
   Sắp trễ 3 (1.4%)
   Chưa đến 100 (46.5%)
Đã xử lý 73 hồ sơ
   Trễ 1 (1.4%)
   Sớm 72 (98.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 39.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 60.8%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 71 hồ sơ
Tồn kỳ trước 215 hồ sơ
Cần xử lý 286 hồ sơ
Đang xử lý 281 hồ sơ
   Trễ 112 (39.9%)
   Sắp trễ 3 (1.1%)
   Chưa đến 166 (59.1%)
Đã xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 5 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 39.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 60.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai