THÁNG 2
Đã tiếp nhận 91 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 97 hồ sơ
Đang xử lý 12 hồ sơ
   Trễ 3 (25.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 9 (75.0%)
Đã xử lý 85 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 85 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.9%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 154 hồ sơ
Tồn kỳ trước 12 hồ sơ
Cần xử lý 166 hồ sơ
Đang xử lý 24 hồ sơ
   Trễ 3 (12.5%)
   Sắp trễ 2 (8.3%)
   Chưa đến 19 (79.2%)
Đã xử lý 142 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 142 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 1 hồ sơ
Tồn kỳ trước 24 hồ sơ
Cần xử lý 25 hồ sơ
Đang xử lý 25 hồ sơ
   Trễ 3 (12.0%)
   Sắp trễ 2 (8.0%)
   Chưa đến 20 (80.0%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai