THÁNG 8
Đã tiếp nhận 203 hồ sơ
Tồn kỳ trước 18 hồ sơ
Cần xử lý 221 hồ sơ
Đang xử lý 28 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 28 (100.0%)
Đã xử lý 193 hồ sơ
   Trễ 2 (1.0%)
   Sớm 191 (99.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.1%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 204 hồ sơ
Tồn kỳ trước 28 hồ sơ
Cần xử lý 232 hồ sơ
Đang xử lý 47 hồ sơ
   Trễ 3 (6.4%)
   Sắp trễ 6 (12.8%)
   Chưa đến 38 (80.9%)
Đã xử lý 185 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 185 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 132 hồ sơ
Tồn kỳ trước 47 hồ sơ
Cần xử lý 179 hồ sơ
Đang xử lý 67 hồ sơ
   Trễ 3 (4.5%)
   Sắp trễ 6 (9.0%)
   Chưa đến 58 (86.6%)
Đã xử lý 112 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 112 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai