THÁNG 1
Đã tiếp nhận 113 hồ sơ
Tồn kỳ trước 170 hồ sơ
Cần xử lý 283 hồ sơ
Đang xử lý 221 hồ sơ
   Trễ 51 (23.1%)
   Sắp trễ 2 (0.9%)
   Chưa đến 168 (76.0%)
Đã xử lý 62 hồ sơ
   Trễ 2 (3.2%)
   Sớm 60 (96.8%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 18.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 81.3%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai