THÁNG 8
Đã tiếp nhận 135 hồ sơ
Tồn kỳ trước 65 hồ sơ
Cần xử lý 200 hồ sơ
Đang xử lý 82 hồ sơ
   Trễ 17 (20.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 65 (79.3%)
Đã xử lý 118 hồ sơ
   Trễ 6 (5.1%)
   Sớm 112 (94.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 11.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.5%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 134 hồ sơ
Tồn kỳ trước 82 hồ sơ
Cần xử lý 216 hồ sơ
Đang xử lý 126 hồ sơ
   Trễ 30 (23.8%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 96 (76.2%)
Đã xử lý 90 hồ sơ
   Trễ 5 (5.6%)
   Sớm 85 (94.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 16.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 83.8%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 111 hồ sơ
Tồn kỳ trước 126 hồ sơ
Cần xử lý 237 hồ sơ
Đang xử lý 162 hồ sơ
   Trễ 33 (20.4%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 129 (79.6%)
Đã xử lý 75 hồ sơ
   Trễ 1 (1.3%)
   Sớm 74 (98.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 14.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 85.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai