THÁNG 5
Đã tiếp nhận 82 hồ sơ
Tồn kỳ trước 71 hồ sơ
Cần xử lý 153 hồ sơ
Đang xử lý 83 hồ sơ
   Trễ 5 (6.0%)
   Sắp trễ 1 (1.2%)
   Chưa đến 77 (92.8%)
Đã xử lý 70 hồ sơ
   Trễ 8 (11.4%)
   Sớm 62 (88.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.5%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 112 hồ sơ
Tồn kỳ trước 83 hồ sơ
Cần xử lý 195 hồ sơ
Đang xử lý 117 hồ sơ
   Trễ 10 (8.5%)
   Sắp trễ 2 (1.7%)
   Chưa đến 105 (89.7%)
Đã xử lý 78 hồ sơ
   Trễ 8 (10.3%)
   Sớm 70 (89.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.8%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 49 hồ sơ
Tồn kỳ trước 117 hồ sơ
Cần xử lý 166 hồ sơ
Đang xử lý 142 hồ sơ
   Trễ 14 (9.9%)
   Sắp trễ 2 (1.4%)
   Chưa đến 126 (88.7%)
Đã xử lý 24 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 24 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai