THÁNG 1
Đã tiếp nhận 108 hồ sơ
Tồn kỳ trước 428 hồ sơ
Cần xử lý 536 hồ sơ
Đang xử lý 475 hồ sơ
   Trễ 238 (50.1%)
   Sắp trễ 12 (2.5%)
   Chưa đến 225 (47.4%)
Đã xử lý 61 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 61 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 44.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 55.6%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 97 hồ sơ
Tồn kỳ trước 475 hồ sơ
Cần xử lý 572 hồ sơ
Đang xử lý 554 hồ sơ
   Trễ 238 (43.0%)
   Sắp trễ 12 (2.2%)
   Chưa đến 304 (54.9%)
Đã xử lý 18 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 18 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 41.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 58.4%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai