THÁNG 1
Đã tiếp nhận 76 hồ sơ
Tồn kỳ trước 198 hồ sơ
Cần xử lý 274 hồ sơ
Đang xử lý 258 hồ sơ
   Trễ 52 (20.2%)
   Sắp trễ 39 (15.1%)
   Chưa đến 167 (64.7%)
Đã xử lý 16 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 16 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 19.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 81.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 258 hồ sơ
Cần xử lý 258 hồ sơ
Đang xử lý 258 (0%)
   Trễ 52 (20.2%)
   Sắp trễ 39 (15.1%)
   Chưa đến 167 (64.7%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 20.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 79.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai