THÁNG 2
Đã tiếp nhận 70 hồ sơ
Tồn kỳ trước 29 hồ sơ
Cần xử lý 99 hồ sơ
Đang xử lý 50 hồ sơ
   Trễ 6 (12.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 44 (88.0%)
Đã xử lý 49 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 49 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.9%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 232 hồ sơ
Tồn kỳ trước 50 hồ sơ
Cần xử lý 282 hồ sơ
Đang xử lý 117 hồ sơ
   Trễ 6 (5.1%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 111 (94.9%)
Đã xử lý 165 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 165 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.9%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 86 hồ sơ
Tồn kỳ trước 117 hồ sơ
Cần xử lý 203 hồ sơ
Đang xử lý 168 hồ sơ
   Trễ 6 (3.6%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 162 (96.4%)
Đã xử lý 35 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 35 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai