THÁNG 2
Đã tiếp nhận 77 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 77 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (100.0%)
Đã xử lý 76 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 76 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 88 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 89 hồ sơ
Đang xử lý 21 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (4.8%)
   Chưa đến 20 (95.2%)
Đã xử lý 68 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 68 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 15 hồ sơ
Tồn kỳ trước 21 hồ sơ
Cần xử lý 36 hồ sơ
Đang xử lý 30 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (3.3%)
   Chưa đến 29 (96.7%)
Đã xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 6 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai