THÁNG 1
Đã tiếp nhận 89 hồ sơ
Tồn kỳ trước 530 hồ sơ
Cần xử lý 619 hồ sơ
Đang xử lý 544 hồ sơ
   Trễ 74 (13.6%)
   Sắp trễ 21 (3.9%)
   Chưa đến 449 (82.5%)
Đã xử lý 75 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 75 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 24 hồ sơ
Tồn kỳ trước 544 hồ sơ
Cần xử lý 568 hồ sơ
Đang xử lý 559 hồ sơ
   Trễ 74 (13.2%)
   Sắp trễ 21 (3.8%)
   Chưa đến 464 (83.0%)
Đã xử lý 9 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 9 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 13.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai