THÁNG 2
Đã tiếp nhận 250 hồ sơ
Tồn kỳ trước 288 hồ sơ
Cần xử lý 538 hồ sơ
Đang xử lý 302 hồ sơ
   Trễ 9 (3.0%)
   Sắp trễ 11 (3.6%)
   Chưa đến 282 (93.4%)
Đã xử lý 236 hồ sơ
   Trễ 1 (0.4%)
   Sớm 235 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.1%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 322 hồ sơ
Tồn kỳ trước 302 hồ sơ
Cần xử lý 624 hồ sơ
Đang xử lý 455 hồ sơ
   Trễ 10 (2.2%)
   Sắp trễ 18 (4.0%)
   Chưa đến 427 (93.8%)
Đã xử lý 169 hồ sơ
   Trễ 2 (1.2%)
   Sớm 167 (98.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.1%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 455 hồ sơ
Cần xử lý 455 hồ sơ
Đang xử lý 455 (0%)
   Trễ 10 (2.2%)
   Sắp trễ 18 (4.0%)
   Chưa đến 427 (93.8%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai