THÁNG 2
Đã tiếp nhận 22 hồ sơ
Tồn kỳ trước 352 hồ sơ
Cần xử lý 374 hồ sơ
Đang xử lý 353 hồ sơ
   Trễ 51 (14.4%)
   Sắp trễ 5 (1.4%)
   Chưa đến 297 (84.1%)
Đã xử lý 21 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 21 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 13.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.4%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 159 hồ sơ
Tồn kỳ trước 353 hồ sơ
Cần xử lý 512 hồ sơ
Đang xử lý 378 hồ sơ
   Trễ 53 (14.0%)
   Sắp trễ 14 (3.7%)
   Chưa đến 311 (82.3%)
Đã xử lý 134 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 134 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 10.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.6%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 69 hồ sơ
Tồn kỳ trước 378 hồ sơ
Cần xử lý 447 hồ sơ
Đang xử lý 403 hồ sơ
   Trễ 53 (13.2%)
   Sắp trễ 14 (3.5%)
   Chưa đến 336 (83.4%)
Đã xử lý 44 hồ sơ
   Trễ 2 (4.5%)
   Sớm 42 (95.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai