THÁNG 8
Đã tiếp nhận 361 hồ sơ
Tồn kỳ trước 280 hồ sơ
Cần xử lý 641 hồ sơ
Đang xử lý 315 hồ sơ
   Trễ 13 (4.1%)
   Sắp trễ 9 (2.9%)
   Chưa đến 293 (93.0%)
Đã xử lý 326 hồ sơ
   Trễ 1 (0.3%)
   Sớm 325 (99.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.8%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 217 hồ sơ
Tồn kỳ trước 315 hồ sơ
Cần xử lý 532 hồ sơ
Đang xử lý 356 hồ sơ
   Trễ 14 (3.9%)
   Sắp trễ 22 (6.2%)
   Chưa đến 320 (89.9%)
Đã xử lý 176 hồ sơ
   Trễ 3 (1.7%)
   Sớm 173 (98.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.8%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 163 hồ sơ
Tồn kỳ trước 356 hồ sơ
Cần xử lý 519 hồ sơ
Đang xử lý 438 hồ sơ
   Trễ 15 (3.4%)
   Sắp trễ 22 (5.0%)
   Chưa đến 401 (91.6%)
Đã xử lý 81 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 81 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.1%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai