THÁNG 5
Đã tiếp nhận 248 hồ sơ
Tồn kỳ trước 138 hồ sơ
Cần xử lý 386 hồ sơ
Đang xử lý 156 hồ sơ
   Trễ 1 (0.6%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 155 (99.4%)
Đã xử lý 230 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 230 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 262 hồ sơ
Tồn kỳ trước 156 hồ sơ
Cần xử lý 418 hồ sơ
Đang xử lý 290 hồ sơ
   Trễ 1 (0.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 289 (99.7%)
Đã xử lý 128 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 128 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 47 hồ sơ
Tồn kỳ trước 290 hồ sơ
Cần xử lý 337 hồ sơ
Đang xử lý 324 hồ sơ
   Trễ 1 (0.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 323 (99.7%)
Đã xử lý 13 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 13 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai