THÁNG 2
Đã tiếp nhận 174 hồ sơ
Tồn kỳ trước 136 hồ sơ
Cần xử lý 310 hồ sơ
Đang xử lý 142 hồ sơ
   Trễ 2 (1.4%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 140 (98.6%)
Đã xử lý 168 hồ sơ
   Trễ 2 (1.2%)
   Sớm 166 (98.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 270 hồ sơ
Tồn kỳ trước 142 hồ sơ
Cần xử lý 412 hồ sơ
Đang xử lý 261 hồ sơ
   Trễ 5 (1.9%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 256 (98.1%)
Đã xử lý 151 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 151 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.8%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 1 hồ sơ
Tồn kỳ trước 261 hồ sơ
Cần xử lý 262 hồ sơ
Đang xử lý 261 (0%)
   Trễ 5 (1.9%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 256 (98.1%)
Đã xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.1%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai