THÁNG 1
Đã tiếp nhận 116 hồ sơ
Tồn kỳ trước 175 hồ sơ
Cần xử lý 291 hồ sơ
Đang xử lý 223 hồ sơ
   Trễ 48 (21.5%)
   Sắp trễ 14 (6.3%)
   Chưa đến 161 (72.2%)
Đã xử lý 68 hồ sơ
   Trễ 1 (1.5%)
   Sớm 67 (98.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 16.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 83.2%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 52 hồ sơ
Tồn kỳ trước 223 hồ sơ
Cần xử lý 275 hồ sơ
Đang xử lý 263 hồ sơ
   Trễ 48 (18.3%)
   Sắp trễ 16 (6.1%)
   Chưa đến 199 (75.7%)
Đã xử lý 12 hồ sơ
   Trễ 1 (8.3%)
   Sớm 11 (91.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 17.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 82.2%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai