THÁNG 7
Đã tiếp nhận 471 hồ sơ
Tồn kỳ trước 139 hồ sơ
Cần xử lý 610 hồ sơ
Đang xử lý 143 hồ sơ
   Trễ 2 (1.4%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 141 (98.6%)
Đã xử lý 467 hồ sơ
   Trễ 6 (1.3%)
   Sớm 461 (98.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 241 hồ sơ
Tồn kỳ trước 143 hồ sơ
Cần xử lý 384 hồ sơ
Đang xử lý 184 hồ sơ
   Trễ 2 (1.1%)
   Sắp trễ 2 (1.1%)
   Chưa đến 180 (97.8%)
Đã xử lý 200 hồ sơ
   Trễ 1 (0.5%)
   Sớm 199 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 279 hồ sơ
Tồn kỳ trước 184 hồ sơ
Cần xử lý 463 hồ sơ
Đang xử lý 366 hồ sơ
   Trễ 3 (0.8%)
   Sắp trễ 2 (0.5%)
   Chưa đến 361 (98.6%)
Đã xử lý 97 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 97 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai