THÁNG 2
Đã tiếp nhận 88 hồ sơ
Tồn kỳ trước 79 hồ sơ
Cần xử lý 167 hồ sơ
Đang xử lý 86 hồ sơ
   Trễ 2 (2.3%)
   Sắp trễ 2 (2.3%)
   Chưa đến 82 (95.3%)
Đã xử lý 81 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 81 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 117 hồ sơ
Tồn kỳ trước 86 hồ sơ
Cần xử lý 203 hồ sơ
Đang xử lý 133 hồ sơ
   Trễ 2 (1.5%)
   Sắp trễ 2 (1.5%)
   Chưa đến 129 (97.0%)
Đã xử lý 70 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 70 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 20 hồ sơ
Tồn kỳ trước 133 hồ sơ
Cần xử lý 153 hồ sơ
Đang xử lý 153 hồ sơ
   Trễ 2 (1.3%)
   Sắp trễ 2 (1.3%)
   Chưa đến 149 (97.4%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai