THÁNG 6
Đã tiếp nhận 106 hồ sơ
Tồn kỳ trước 97 hồ sơ
Cần xử lý 203 hồ sơ
Đang xử lý 120 hồ sơ
   Trễ 8 (6.7%)
   Sắp trễ 4 (3.3%)
   Chưa đến 108 (90.0%)
Đã xử lý 83 hồ sơ
   Trễ 1 (1.2%)
   Sớm 82 (98.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.6%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 107 hồ sơ
Tồn kỳ trước 120 hồ sơ
Cần xử lý 227 hồ sơ
Đang xử lý 147 hồ sơ
   Trễ 11 (7.5%)
   Sắp trễ 4 (2.7%)
   Chưa đến 132 (89.8%)
Đã xử lý 80 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 80 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.2%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 67 hồ sơ
Tồn kỳ trước 147 hồ sơ
Cần xử lý 214 hồ sơ
Đang xử lý 195 hồ sơ
   Trễ 11 (5.6%)
   Sắp trễ 5 (2.6%)
   Chưa đến 179 (91.8%)
Đã xử lý 19 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 19 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai