THÁNG 8
Đã tiếp nhận 141 hồ sơ
Tồn kỳ trước 102 hồ sơ
Cần xử lý 243 hồ sơ
Đang xử lý 124 hồ sơ
   Trễ 11 (8.9%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 113 (91.1%)
Đã xử lý 119 hồ sơ
   Trễ 3 (2.5%)
   Sớm 116 (97.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.2%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 123 hồ sơ
Tồn kỳ trước 124 hồ sơ
Cần xử lý 247 hồ sơ
Đang xử lý 155 hồ sơ
   Trễ 14 (9.0%)
   Sắp trễ 3 (1.9%)
   Chưa đến 138 (89.0%)
Đã xử lý 92 hồ sơ
   Trễ 7 (7.6%)
   Sớm 85 (92.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.5%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 93 hồ sơ
Tồn kỳ trước 155 hồ sơ
Cần xử lý 248 hồ sơ
Đang xử lý 212 hồ sơ
   Trễ 17 (8.0%)
   Sắp trễ 10 (4.7%)
   Chưa đến 185 (87.3%)
Đã xử lý 36 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 36 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.1%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai