THÁNG 2
Đã tiếp nhận 48 hồ sơ
Tồn kỳ trước 170 hồ sơ
Cần xử lý 218 hồ sơ
Đang xử lý 181 hồ sơ
   Trễ 85 (47.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 96 (53.0%)
Đã xử lý 37 hồ sơ
   Trễ 1 (2.7%)
   Sớm 36 (97.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 39.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 60.6%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 133 hồ sơ
Tồn kỳ trước 181 hồ sơ
Cần xử lý 314 hồ sơ
Đang xử lý 210 hồ sơ
   Trễ 89 (42.4%)
   Sắp trễ 2 (1.0%)
   Chưa đến 119 (56.7%)
Đã xử lý 104 hồ sơ
   Trễ 1 (1.0%)
   Sớm 103 (99.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 28.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 71.3%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 41 hồ sơ
Tồn kỳ trước 210 hồ sơ
Cần xử lý 251 hồ sơ
Đang xử lý 231 hồ sơ
   Trễ 89 (38.5%)
   Sắp trễ 4 (1.7%)
   Chưa đến 138 (59.7%)
Đã xử lý 20 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 20 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 35.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 64.5%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai