THÁNG 1
Đã tiếp nhận 111 hồ sơ
Tồn kỳ trước 729 hồ sơ
Cần xử lý 840 hồ sơ
Đang xử lý 777 hồ sơ
   Trễ 320 (41.2%)
   Sắp trễ 48 (6.2%)
   Chưa đến 409 (52.6%)
Đã xử lý 63 hồ sơ
   Trễ 1 (1.6%)
   Sớm 62 (98.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 38.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 61.8%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 777 hồ sơ
Cần xử lý 777 hồ sơ
Đang xử lý 777 (0%)
   Trễ 320 (41.2%)
   Sắp trễ 48 (6.2%)
   Chưa đến 409 (52.6%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 41.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 58.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai