THÁNG 1
Đã tiếp nhận 206 hồ sơ
Tồn kỳ trước 41 hồ sơ
Cần xử lý 247 hồ sơ
Đang xử lý 75 hồ sơ
   Trễ 32 (42.7%)
   Sắp trễ 1 (1.3%)
   Chưa đến 42 (56.0%)
Đã xử lý 172 hồ sơ
   Trễ 25 (14.5%)
   Sớm 147 (85.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 23.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 76.9%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 76 hồ sơ
Tồn kỳ trước 75 hồ sơ
Cần xử lý 151 hồ sơ
Đang xử lý 98 hồ sơ
   Trễ 32 (32.7%)
   Sắp trễ 1 (1.0%)
   Chưa đến 65 (66.3%)
Đã xử lý 53 hồ sơ
   Trễ 5 (9.4%)
   Sớm 48 (90.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 24.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 75.5%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 45 hồ sơ
Tồn kỳ trước 98 hồ sơ
Cần xử lý 143 hồ sơ
Đang xử lý 135 hồ sơ
   Trễ 33 (24.4%)
   Sắp trễ 1 (0.7%)
   Chưa đến 101 (74.8%)
Đã xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 1 (12.5%)
   Sớm 7 (87.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 23.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 76.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai