THÁNG 8
Đã tiếp nhận 173 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 174 hồ sơ
Đang xử lý 21 hồ sơ
   Trễ 2 (9.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 19 (90.5%)
Đã xử lý 153 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 153 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.9%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 199 hồ sơ
Tồn kỳ trước 21 hồ sơ
Cần xử lý 220 hồ sơ
Đang xử lý 92 hồ sơ
   Trễ 3 (3.3%)
   Sắp trễ 1 (1.1%)
   Chưa đến 88 (95.7%)
Đã xử lý 128 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 128 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.6%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 92 hồ sơ
Cần xử lý 92 hồ sơ
Đang xử lý 92 (0%)
   Trễ 3 (3.3%)
   Sắp trễ 1 (1.1%)
   Chưa đến 88 (95.7%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai