THÁNG 2
Đã tiếp nhận 3621 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 3621 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 3621 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 3621 (100.0%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 3585 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 3585 hồ sơ
Đang xử lý 387 hồ sơ
   Trễ 5 (1.3%)
   Sắp trễ 9 (2.3%)
   Chưa đến 373 (96.4%)
Đã xử lý 3198 hồ sơ
   Trễ 1 (0.0%)
   Sớm 3197 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 387 hồ sơ
Cần xử lý 387 hồ sơ
Đang xử lý 387 (0%)
   Trễ 5 (1.3%)
   Sắp trễ 9 (2.3%)
   Chưa đến 373 (96.4%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai