THÁNG 6
Đã tiếp nhận 3747 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 3748 hồ sơ
Đang xử lý 3 hồ sơ
   Trễ 2 (66.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (33.3%)
Đã xử lý 3745 hồ sơ
   Trễ 6 (0.2%)
   Sớm 3739 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 4025 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 4028 hồ sơ
Đang xử lý 271 hồ sơ
   Trễ 3 (1.1%)
   Sắp trễ 23 (8.5%)
   Chưa đến 245 (90.4%)
Đã xử lý 3757 hồ sơ
   Trễ 4 (0.1%)
   Sớm 3753 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 1522 hồ sơ
Tồn kỳ trước 271 hồ sơ
Cần xử lý 1793 hồ sơ
Đang xử lý 804 hồ sơ
   Trễ 4 (0.5%)
   Sắp trễ 32 (4.0%)
   Chưa đến 768 (95.5%)
Đã xử lý 989 hồ sơ
   Trễ 1 (0.1%)
   Sớm 988 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH