THÁNG 1
Đã tiếp nhận 1313 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2666 hồ sơ
Cần xử lý 3979 hồ sơ
Đang xử lý 2764 hồ sơ
   Trễ 1926 (69.7%)
   Sắp trễ 28 (1.0%)
   Chưa đến 810 (29.3%)
Đã xử lý 1215 hồ sơ
   Trễ 9 (0.7%)
   Sớm 1206 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 48.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 51.4%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 631 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2764 hồ sơ
Cần xử lý 3395 hồ sơ
Đang xử lý 2924 hồ sơ
   Trễ 1926 (65.9%)
   Sắp trễ 28 (1.0%)
   Chưa đến 970 (33.2%)
Đã xử lý 471 hồ sơ
   Trễ 2 (0.4%)
   Sớm 469 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 56.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 43.2%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai