THÁNG 2
Đã tiếp nhận 1659 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 1665 hồ sơ
Đang xử lý 6 (0%)
   Trễ 3 (50.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 3 (50.0%)
Đã xử lý 1659 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1659 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 4168 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 4174 hồ sơ
Đang xử lý 188 hồ sơ
   Trễ 24 (12.8%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 164 (87.2%)
Đã xử lý 3986 hồ sơ
   Trễ 1 (0.0%)
   Sớm 3985 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 2321 hồ sơ
Tồn kỳ trước 188 hồ sơ
Cần xử lý 2509 hồ sơ
Đang xử lý 904 hồ sơ
   Trễ 51 (5.6%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 853 (94.4%)
Đã xử lý 1605 hồ sơ
   Trễ 3 (0.2%)
   Sớm 1602 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai