THÁNG 8
Đã tiếp nhận 3546 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 3549 hồ sơ
Đang xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 3 (75.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (25.0%)
Đã xử lý 3545 hồ sơ
   Trễ 1 (0.0%)
   Sớm 3544 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.9%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 3505 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 3509 hồ sơ
Đang xử lý 100 hồ sơ
   Trễ 6 (6.0%)
   Sắp trễ 3 (3.0%)
   Chưa đến 91 (91.0%)
Đã xử lý 3409 hồ sơ
   Trễ 6 (0.2%)
   Sớm 3403 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 2596 hồ sơ
Tồn kỳ trước 100 hồ sơ
Cần xử lý 2696 hồ sơ
Đang xử lý 670 hồ sơ
   Trễ 7 (1.0%)
   Sắp trễ 57 (8.5%)
   Chưa đến 606 (90.4%)
Đã xử lý 2026 hồ sơ
   Trễ 1 (0.0%)
   Sớm 2025 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai