THÁNG 2
Đã tiếp nhận 41 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 42 hồ sơ
Đang xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 3 (60.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 2 (40.0%)
Đã xử lý 37 hồ sơ
   Trễ 1 (2.7%)
   Sớm 36 (97.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.5%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 172 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5 hồ sơ
Cần xử lý 177 hồ sơ
Đang xử lý 36 hồ sơ
   Trễ 9 (25.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 27 (75.0%)
Đã xử lý 141 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 141 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.9%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 78 hồ sơ
Tồn kỳ trước 36 hồ sơ
Cần xử lý 114 hồ sơ
Đang xử lý 74 hồ sơ
   Trễ 10 (13.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 64 (86.5%)
Đã xử lý 40 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 40 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai