THÁNG 2
Đã tiếp nhận 67 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 71 hồ sơ
Đang xử lý 11 hồ sơ
   Trễ 11 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 60 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 60 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 15.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 84.5%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 51 hồ sơ
Tồn kỳ trước 11 hồ sơ
Cần xử lý 62 hồ sơ
Đang xử lý 38 hồ sơ
   Trễ 11 (28.9%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 27 (71.1%)
Đã xử lý 24 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 24 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 17.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 82.3%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 3 hồ sơ
Tồn kỳ trước 38 hồ sơ
Cần xử lý 41 hồ sơ
Đang xử lý 41 hồ sơ
   Trễ 11 (26.8%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 30 (73.2%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 26.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 73.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai