THÁNG 1
Đã tiếp nhận 108 hồ sơ
Tồn kỳ trước 137 hồ sơ
Cần xử lý 245 hồ sơ
Đang xử lý 171 hồ sơ
   Trễ 129 (75.4%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 42 (24.6%)
Đã xử lý 74 hồ sơ
   Trễ 6 (8.1%)
   Sớm 68 (91.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 55.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 44.9%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 14 hồ sơ
Tồn kỳ trước 171 hồ sơ
Cần xử lý 185 hồ sơ
Đang xử lý 180 hồ sơ
   Trễ 129 (71.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 51 (28.3%)
Đã xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 5 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 69.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 30.3%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai