THÁNG 5
Đã tiếp nhận 90 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 96 hồ sơ
Đang xử lý 12 hồ sơ
   Trễ 12 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 84 hồ sơ
   Trễ 2 (2.4%)
   Sớm 82 (97.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 14.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 85.4%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 106 hồ sơ
Tồn kỳ trước 12 hồ sơ
Cần xử lý 118 hồ sơ
Đang xử lý 24 hồ sơ
   Trễ 19 (79.2%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 5 (20.8%)
Đã xử lý 94 hồ sơ
   Trễ 1 (1.1%)
   Sớm 93 (98.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 16.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 83.1%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 13 hồ sơ
Tồn kỳ trước 24 hồ sơ
Cần xử lý 37 hồ sơ
Đang xử lý 31 hồ sơ
   Trễ 19 (61.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 12 (38.7%)
Đã xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 6 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 51.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 48.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai