THÁNG 7
Đã tiếp nhận 106 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 106 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 106 hồ sơ
   Trễ 5 (4.7%)
   Sớm 101 (95.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.3%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 86 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 86 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 86 hồ sơ
   Trễ 6 (7.0%)
   Sớm 80 (93.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.0%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 85 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 85 hồ sơ
Đang xử lý 39 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 39 (100.0%)
Đã xử lý 46 hồ sơ
   Trễ 1 (2.2%)
   Sớm 45 (97.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai