THÁNG 1
Đã tiếp nhận 130 hồ sơ
Tồn kỳ trước 385 hồ sơ
Cần xử lý 515 hồ sơ
Đang xử lý 451 hồ sơ
   Trễ 246 (54.5%)
   Sắp trễ 20 (4.4%)
   Chưa đến 185 (41.0%)
Đã xử lý 64 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 64 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 47.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 52.2%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 59 hồ sơ
Tồn kỳ trước 451 hồ sơ
Cần xử lý 510 hồ sơ
Đang xử lý 497 hồ sơ
   Trễ 246 (49.5%)
   Sắp trễ 22 (4.4%)
   Chưa đến 229 (46.1%)
Đã xử lý 13 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 13 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 48.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 51.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai