THÁNG 2
Đã tiếp nhận 230 hồ sơ
Tồn kỳ trước 39 hồ sơ
Cần xử lý 269 hồ sơ
Đang xử lý 54 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 54 (100.0%)
Đã xử lý 215 hồ sơ
   Trễ 6 (2.8%)
   Sớm 209 (97.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 204 hồ sơ
Tồn kỳ trước 54 hồ sơ
Cần xử lý 258 hồ sơ
Đang xử lý 117 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (0.9%)
   Chưa đến 116 (99.1%)
Đã xử lý 141 hồ sơ
   Trễ 1 (0.7%)
   Sớm 140 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 16 hồ sơ
Tồn kỳ trước 117 hồ sơ
Cần xử lý 133 hồ sơ
Đang xử lý 128 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (0.8%)
   Chưa đến 127 (99.2%)
Đã xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 5 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai