THÁNG 7
Đã tiếp nhận 1043 hồ sơ
Tồn kỳ trước 18 hồ sơ
Cần xử lý 1061 hồ sơ
Đang xử lý 39 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 39 (100.0%)
Đã xử lý 1022 hồ sơ
   Trễ 30 (2.9%)
   Sớm 992 (97.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 846 hồ sơ
Tồn kỳ trước 39 hồ sơ
Cần xử lý 885 hồ sơ
Đang xử lý 105 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (1.0%)
   Chưa đến 104 (99.0%)
Đã xử lý 780 hồ sơ
   Trễ 11 (1.4%)
   Sớm 769 (98.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.8%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 439 hồ sơ
Tồn kỳ trước 105 hồ sơ
Cần xử lý 544 hồ sơ
Đang xử lý 301 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (0.3%)
   Chưa đến 300 (99.7%)
Đã xử lý 243 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 243 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai