THÁNG 3
Đã tiếp nhận 263 hồ sơ
Tồn kỳ trước 83 hồ sơ
Cần xử lý 346 hồ sơ
Đang xử lý 95 hồ sơ
   Trễ 40 (42.1%)
   Sắp trễ 1 (1.1%)
   Chưa đến 54 (56.8%)
Đã xử lý 251 hồ sơ
   Trễ 15 (6.0%)
   Sớm 236 (94.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 15.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 84.1%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 274 hồ sơ
Tồn kỳ trước 95 hồ sơ
Cần xử lý 369 hồ sơ
Đang xử lý 192 hồ sơ
   Trễ 43 (22.4%)
   Sắp trễ 10 (5.2%)
   Chưa đến 139 (72.4%)
Đã xử lý 177 hồ sơ
   Trễ 2 (1.1%)
   Sớm 175 (98.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.8%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 186 hồ sơ
Tồn kỳ trước 192 hồ sơ
Cần xử lý 378 hồ sơ
Đang xử lý 310 hồ sơ
   Trễ 43 (13.9%)
   Sắp trễ 13 (4.2%)
   Chưa đến 254 (81.9%)
Đã xử lý 68 hồ sơ
   Trễ 3 (4.4%)
   Sớm 65 (95.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai