THÁNG 2
Đã tiếp nhận 112 hồ sơ
Tồn kỳ trước 55 hồ sơ
Cần xử lý 167 hồ sơ
Đang xử lý 56 hồ sơ
   Trễ 10 (17.9%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 46 (82.1%)
Đã xử lý 111 hồ sơ
   Trễ 7 (6.3%)
   Sớm 104 (93.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 10.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 315 hồ sơ
Tồn kỳ trước 56 hồ sơ
Cần xử lý 371 hồ sơ
Đang xử lý 95 hồ sơ
   Trễ 10 (10.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 85 (89.5%)
Đã xử lý 276 hồ sơ
   Trễ 9 (3.3%)
   Sớm 267 (96.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.9%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 143 hồ sơ
Tồn kỳ trước 95 hồ sơ
Cần xử lý 238 hồ sơ
Đang xử lý 191 hồ sơ
   Trễ 11 (5.8%)
   Sắp trễ 1 (0.5%)
   Chưa đến 179 (93.7%)
Đã xử lý 47 hồ sơ
   Trễ 2 (4.3%)
   Sớm 45 (95.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.5%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai