THÁNG 1
Đã tiếp nhận 109 hồ sơ
Tồn kỳ trước 115 hồ sơ
Cần xử lý 224 hồ sơ
Đang xử lý 171 hồ sơ
   Trễ 10 (5.8%)
   Sắp trễ 12 (7.0%)
   Chưa đến 149 (87.1%)
Đã xử lý 53 hồ sơ
   Trễ 2 (3.8%)
   Sớm 51 (96.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.6%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai