THÁNG 1
Đã tiếp nhận 142 hồ sơ
Tồn kỳ trước 67 hồ sơ
Cần xử lý 209 hồ sơ
Đang xử lý 88 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 88 (100.0%)
Đã xử lý 121 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 121 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 181 hồ sơ
Tồn kỳ trước 88 hồ sơ
Cần xử lý 269 hồ sơ
Đang xử lý 184 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 184 (100.0%)
Đã xử lý 85 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 85 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH