THÁNG 7
Đã tiếp nhận 251 hồ sơ
Tồn kỳ trước 92 hồ sơ
Cần xử lý 343 hồ sơ
Đang xử lý 100 hồ sơ
   Trễ 40 (40.0%)
   Sắp trễ 1 (1.0%)
   Chưa đến 59 (59.0%)
Đã xử lý 243 hồ sơ
   Trễ 15 (6.2%)
   Sớm 228 (93.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 16.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 84.0%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 307 hồ sơ
Tồn kỳ trước 100 hồ sơ
Cần xử lý 407 hồ sơ
Đang xử lý 200 hồ sơ
   Trễ 49 (24.5%)
   Sắp trễ 7 (3.5%)
   Chưa đến 144 (72.0%)
Đã xử lý 207 hồ sơ
   Trễ 7 (3.4%)
   Sớm 200 (96.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 13.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.2%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 204 hồ sơ
Tồn kỳ trước 200 hồ sơ
Cần xử lý 404 hồ sơ
Đang xử lý 319 hồ sơ
   Trễ 49 (15.4%)
   Sắp trễ 11 (3.4%)
   Chưa đến 259 (81.2%)
Đã xử lý 85 hồ sơ
   Trễ 1 (1.2%)
   Sớm 84 (98.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH