THÁNG 8
Đã tiếp nhận 261 hồ sơ
Tồn kỳ trước 40 hồ sơ
Cần xử lý 301 hồ sơ
Đang xử lý 43 hồ sơ
   Trễ 2 (4.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 41 (95.3%)
Đã xử lý 258 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 258 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.3%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 179 hồ sơ
Tồn kỳ trước 43 hồ sơ
Cần xử lý 222 hồ sơ
Đang xử lý 82 hồ sơ
   Trễ 2 (2.4%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 80 (97.6%)
Đã xử lý 140 hồ sơ
   Trễ 1 (0.7%)
   Sớm 139 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.6%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 190 hồ sơ
Tồn kỳ trước 82 hồ sơ
Cần xử lý 272 hồ sơ
Đang xử lý 174 hồ sơ
   Trễ 2 (1.1%)
   Sắp trễ 3 (1.7%)
   Chưa đến 169 (97.1%)
Đã xử lý 98 hồ sơ
   Trễ 1 (1.0%)
   Sớm 97 (99.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai