THÁNG 5
Đã tiếp nhận 203 hồ sơ
Tồn kỳ trước 46 hồ sơ
Cần xử lý 249 hồ sơ
Đang xử lý 57 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 57 (100.0%)
Đã xử lý 192 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 192 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 212 hồ sơ
Tồn kỳ trước 57 hồ sơ
Cần xử lý 269 hồ sơ
Đang xử lý 123 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 7 (5.7%)
   Chưa đến 116 (94.3%)
Đã xử lý 146 hồ sơ
   Trễ 3 (2.1%)
   Sớm 143 (97.9%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 1.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.9%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 27 hồ sơ
Tồn kỳ trước 123 hồ sơ
Cần xử lý 150 hồ sơ
Đang xử lý 138 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 7 (5.1%)
   Chưa đến 131 (94.9%)
Đã xử lý 12 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 12 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai