THÁNG 2
Đã tiếp nhận 54 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 60 hồ sơ
Đang xử lý 14 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 14 (100.0%)
Đã xử lý 46 hồ sơ
   Trễ 1 (2.2%)
   Sớm 45 (97.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.3%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 113 hồ sơ
Tồn kỳ trước 14 hồ sơ
Cần xử lý 127 hồ sơ
Đang xử lý 41 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 41 (100.0%)
Đã xử lý 86 hồ sơ
   Trễ 1 (1.2%)
   Sớm 85 (98.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 24 hồ sơ
Tồn kỳ trước 41 hồ sơ
Cần xử lý 65 hồ sơ
Đang xử lý 64 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 64 (100.0%)
Đã xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai