THÁNG 8
Đã tiếp nhận 92 hồ sơ
Tồn kỳ trước 17 hồ sơ
Cần xử lý 109 hồ sơ
Đang xử lý 19 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 19 (100.0%)
Đã xử lý 90 hồ sơ
   Trễ 5 (5.6%)
   Sớm 85 (94.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.4%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 92 hồ sơ
Tồn kỳ trước 19 hồ sơ
Cần xử lý 111 hồ sơ
Đang xử lý 28 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 28 (100.0%)
Đã xử lý 83 hồ sơ
   Trễ 8 (9.6%)
   Sớm 75 (90.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.8%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 61 hồ sơ
Tồn kỳ trước 28 hồ sơ
Cần xử lý 89 hồ sơ
Đang xử lý 53 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (1.9%)
   Chưa đến 52 (98.1%)
Đã xử lý 36 hồ sơ
   Trễ 1 (2.8%)
   Sớm 35 (97.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai