THÁNG 8
Đã tiếp nhận 1043 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1197 hồ sơ
Cần xử lý 2240 hồ sơ
Đang xử lý 1331 hồ sơ
   Trễ 82 (6.2%)
   Sắp trễ 7 (0.5%)
   Chưa đến 1242 (93.3%)
Đã xử lý 909 hồ sơ
   Trễ 2 (0.2%)
   Sớm 907 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.2%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 384 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1331 hồ sơ
Cần xử lý 1715 hồ sơ
Đang xử lý 1511 hồ sơ
   Trễ 123 (8.1%)
   Sắp trễ 11 (0.7%)
   Chưa đến 1377 (91.1%)
Đã xử lý 204 hồ sơ
   Trễ 7 (3.4%)
   Sớm 197 (96.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.4%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 278 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1511 hồ sơ
Cần xử lý 1789 hồ sơ
Đang xử lý 1743 hồ sơ
   Trễ 196 (11.2%)
   Sắp trễ 14 (0.8%)
   Chưa đến 1533 (88.0%)
Đã xử lý 46 hồ sơ
   Trễ 2 (4.3%)
   Sớm 44 (95.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 11.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai