THÁNG 2
Đã tiếp nhận 59 hồ sơ
Tồn kỳ trước 496 hồ sơ
Cần xử lý 555 hồ sơ
Đang xử lý 523 hồ sơ
   Trễ 40 (7.6%)
   Sắp trễ 3 (0.6%)
   Chưa đến 480 (91.8%)
Đã xử lý 32 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 32 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 245 hồ sơ
Tồn kỳ trước 523 hồ sơ
Cần xử lý 768 hồ sơ
Đang xử lý 647 hồ sơ
   Trễ 50 (7.7%)
   Sắp trễ 11 (1.7%)
   Chưa đến 586 (90.6%)
Đã xử lý 121 hồ sơ
   Trễ 13 (10.7%)
   Sớm 108 (89.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.8%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 126 hồ sơ
Tồn kỳ trước 647 hồ sơ
Cần xử lý 773 hồ sơ
Đang xử lý 726 hồ sơ
   Trễ 50 (6.9%)
   Sắp trễ 15 (2.1%)
   Chưa đến 661 (91.0%)
Đã xử lý 47 hồ sơ
   Trễ 4 (8.5%)
   Sớm 43 (91.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai