THÁNG 2
Đã tiếp nhận 125 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2386 hồ sơ
Cần xử lý 2511 hồ sơ
Đang xử lý 2423 hồ sơ
   Trễ 7 (0.3%)
   Sắp trễ 4 (0.2%)
   Chưa đến 2412 (99.5%)
Đã xử lý 88 hồ sơ
   Trễ 1 (1.1%)
   Sớm 87 (98.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 184 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2423 hồ sơ
Cần xử lý 2607 hồ sơ
Đang xử lý 2511 hồ sơ
   Trễ 9 (0.4%)
   Sắp trễ 11 (0.4%)
   Chưa đến 2491 (99.2%)
Đã xử lý 96 hồ sơ
   Trễ 2 (2.1%)
   Sớm 94 (97.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 8 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2511 hồ sơ
Cần xử lý 2519 hồ sơ
Đang xử lý 2518 hồ sơ
   Trễ 10 (0.4%)
   Sắp trễ 11 (0.4%)
   Chưa đến 2497 (99.2%)
Đã xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai