THÁNG 2
Đã tiếp nhận 126 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5 hồ sơ
Cần xử lý 131 hồ sơ
Đang xử lý 5 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 2 (40.0%)
   Chưa đến 3 (60.0%)
Đã xử lý 126 hồ sơ
   Trễ 1 (0.8%)
   Sớm 125 (99.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 116 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5 hồ sơ
Cần xử lý 121 hồ sơ
Đang xử lý 36 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 6 (16.7%)
   Chưa đến 30 (83.3%)
Đã xử lý 85 hồ sơ
   Trễ 1 (1.2%)
   Sớm 84 (98.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 2 hồ sơ
Tồn kỳ trước 36 hồ sơ
Cần xử lý 38 hồ sơ
Đang xử lý 38 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 7 (18.4%)
   Chưa đến 31 (81.6%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai