THÁNG 1
Đã tiếp nhận 60 hồ sơ
Tồn kỳ trước 86 hồ sơ
Cần xử lý 146 hồ sơ
Đang xử lý 122 hồ sơ
   Trễ 25 (20.5%)
   Sắp trễ 7 (5.7%)
   Chưa đến 90 (73.8%)
Đã xử lý 24 hồ sơ
   Trễ 2 (8.3%)
   Sớm 22 (91.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 18.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 81.5%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai