THÁNG 7
Đã tiếp nhận 123 hồ sơ
Tồn kỳ trước 18 hồ sơ
Cần xử lý 141 hồ sơ
Đang xử lý 26 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 26 (100.0%)
Đã xử lý 115 hồ sơ
   Trễ 17 (14.8%)
   Sớm 98 (85.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.9%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 121 hồ sơ
Tồn kỳ trước 26 hồ sơ
Cần xử lý 147 hồ sơ
Đang xử lý 47 hồ sơ
   Trễ 2 (4.3%)
   Sắp trễ 3 (6.4%)
   Chưa đến 42 (89.4%)
Đã xử lý 100 hồ sơ
   Trễ 10 (10.0%)
   Sớm 90 (90.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.8%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 89 hồ sơ
Tồn kỳ trước 47 hồ sơ
Cần xử lý 136 hồ sơ
Đang xử lý 92 hồ sơ
   Trễ 2 (2.2%)
   Sắp trễ 5 (5.4%)
   Chưa đến 85 (92.4%)
Đã xử lý 44 hồ sơ
   Trễ 2 (4.5%)
   Sớm 42 (95.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.1%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai