THÁNG 2
Đã tiếp nhận 63 hồ sơ
Tồn kỳ trước 85 hồ sơ
Cần xử lý 148 hồ sơ
Đang xử lý 92 hồ sơ
   Trễ 55 (59.8%)
   Sắp trễ 1 (1.1%)
   Chưa đến 36 (39.1%)
Đã xử lý 56 hồ sơ
   Trễ 3 (5.4%)
   Sớm 53 (94.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 39.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 60.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 139 hồ sơ
Tồn kỳ trước 92 hồ sơ
Cần xử lý 231 hồ sơ
Đang xử lý 125 hồ sơ
   Trễ 59 (47.2%)
   Sắp trễ 6 (4.8%)
   Chưa đến 60 (48.0%)
Đã xử lý 106 hồ sơ
   Trễ 3 (2.8%)
   Sớm 103 (97.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 26.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 73.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 84 hồ sơ
Tồn kỳ trước 125 hồ sơ
Cần xử lý 209 hồ sơ
Đang xử lý 174 hồ sơ
   Trễ 60 (34.5%)
   Sắp trễ 6 (3.4%)
   Chưa đến 108 (62.1%)
Đã xử lý 35 hồ sơ
   Trễ 1 (2.9%)
   Sớm 34 (97.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 29.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 70.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai