THÁNG 1
Đã tiếp nhận 175 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2472 hồ sơ
Cần xử lý 2647 hồ sơ
Đang xử lý 2547 hồ sơ
   Trễ 1614 (63.4%)
   Sắp trễ 33 (1.3%)
   Chưa đến 900 (35.3%)
Đã xử lý 100 hồ sơ
   Trễ 1 (1.0%)
   Sớm 99 (99.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 61.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 39.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 71 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2547 hồ sơ
Cần xử lý 2618 hồ sơ
Đang xử lý 2601 hồ sơ
   Trễ 1614 (62.1%)
   Sắp trễ 36 (1.4%)
   Chưa đến 951 (36.6%)
Đã xử lý 17 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 17 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 61.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 38.3%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai