THÁNG 1
Đã tiếp nhận 222 hồ sơ
Tồn kỳ trước 847 hồ sơ
Cần xử lý 1069 hồ sơ
Đang xử lý 898 hồ sơ
   Trễ 180 (20.0%)
   Sắp trễ 1 (0.1%)
   Chưa đến 717 (79.8%)
Đã xử lý 171 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 171 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 16.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 83.2%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai