THÁNG 8
Đã tiếp nhận 622 hồ sơ
Tồn kỳ trước 582 hồ sơ
Cần xử lý 1204 hồ sơ
Đang xử lý 629 hồ sơ
   Trễ 3 (0.5%)
   Sắp trễ 1 (0.2%)
   Chưa đến 625 (99.4%)
Đã xử lý 575 hồ sơ
   Trễ 1 (0.2%)
   Sớm 574 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 524 hồ sơ
Tồn kỳ trước 629 hồ sơ
Cần xử lý 1153 hồ sơ
Đang xử lý 690 hồ sơ
   Trễ 3 (0.4%)
   Sắp trễ 1 (0.1%)
   Chưa đến 686 (99.4%)
Đã xử lý 463 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 463 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 368 hồ sơ
Tồn kỳ trước 690 hồ sơ
Cần xử lý 1058 hồ sơ
Đang xử lý 888 hồ sơ
   Trễ 3 (0.3%)
   Sắp trễ 4 (0.5%)
   Chưa đến 881 (99.2%)
Đã xử lý 170 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 170 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai