THÁNG 2
Đã tiếp nhận 100 hồ sơ
Tồn kỳ trước 752 hồ sơ
Cần xử lý 852 hồ sơ
Đang xử lý 779 hồ sơ
   Trễ 172 (22.1%)
   Sắp trễ 7 (0.9%)
   Chưa đến 600 (77.0%)
Đã xử lý 73 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 73 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 20.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 79.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 347 hồ sơ
Tồn kỳ trước 779 hồ sơ
Cần xử lý 1126 hồ sơ
Đang xử lý 886 hồ sơ
   Trễ 173 (19.5%)
   Sắp trễ 10 (1.1%)
   Chưa đến 703 (79.3%)
Đã xử lý 240 hồ sơ
   Trễ 3 (1.3%)
   Sớm 237 (98.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 15.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 84.4%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 114 hồ sơ
Tồn kỳ trước 886 hồ sơ
Cần xử lý 1000 hồ sơ
Đang xử lý 963 hồ sơ
   Trễ 173 (18.0%)
   Sắp trễ 10 (1.0%)
   Chưa đến 780 (81.0%)
Đã xử lý 37 hồ sơ
   Trễ 2 (5.4%)
   Sớm 35 (94.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 17.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 82.5%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai