THÁNG 6
Đã tiếp nhận 80 hồ sơ
Tồn kỳ trước 604 hồ sơ
Cần xử lý 684 hồ sơ
Đang xử lý 605 hồ sơ
   Trễ 6 (1.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 599 (99.0%)
Đã xử lý 79 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 79 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.1%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 101 hồ sơ
Tồn kỳ trước 605 hồ sơ
Cần xử lý 706 hồ sơ
Đang xử lý 649 hồ sơ
   Trễ 7 (1.1%)
   Sắp trễ 2 (0.3%)
   Chưa đến 640 (98.6%)
Đã xử lý 57 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 57 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 61 hồ sơ
Tồn kỳ trước 649 hồ sơ
Cần xử lý 710 hồ sơ
Đang xử lý 692 hồ sơ
   Trễ 7 (1.0%)
   Sắp trễ 2 (0.3%)
   Chưa đến 683 (98.7%)
Đã xử lý 18 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 18 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH