THÁNG 2
Đã tiếp nhận 98 hồ sơ
Tồn kỳ trước 604 hồ sơ
Cần xử lý 702 hồ sơ
Đang xử lý 612 hồ sơ
   Trễ 6 (1.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 606 (99.0%)
Đã xử lý 90 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 90 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.1%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 101 hồ sơ
Tồn kỳ trước 612 hồ sơ
Cần xử lý 713 hồ sơ
Đang xử lý 653 hồ sơ
   Trễ 6 (0.9%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 647 (99.1%)
Đã xử lý 60 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 60 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 653 hồ sơ
Cần xử lý 653 hồ sơ
Đang xử lý 653 (0%)
   Trễ 6 (0.9%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 647 (99.1%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.1%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai