THÁNG 8
Đã tiếp nhận 130 hồ sơ
Tồn kỳ trước 605 hồ sơ
Cần xử lý 735 hồ sơ
Đang xử lý 605 (0%)
   Trễ 7 (1.2%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 598 (98.8%)
Đã xử lý 130 hồ sơ
   Trễ 1 (0.8%)
   Sớm 129 (99.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.9%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 124 hồ sơ
Tồn kỳ trước 605 hồ sơ
Cần xử lý 729 hồ sơ
Đang xử lý 655 hồ sơ
   Trễ 10 (1.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 645 (98.5%)
Đã xử lý 74 hồ sơ
   Trễ 3 (4.1%)
   Sớm 71 (95.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.2%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 80 hồ sơ
Tồn kỳ trước 655 hồ sơ
Cần xử lý 735 hồ sơ
Đang xử lý 715 hồ sơ
   Trễ 10 (1.4%)
   Sắp trễ 1 (0.1%)
   Chưa đến 704 (98.5%)
Đã xử lý 20 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 20 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai