THÁNG 1
Đã tiếp nhận 344 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1235 hồ sơ
Cần xử lý 1579 hồ sơ
Đang xử lý 1393 hồ sơ
   Trễ 569 (40.8%)
   Sắp trễ 15 (1.1%)
   Chưa đến 809 (58.1%)
Đã xử lý 186 hồ sơ
   Trễ 1 (0.5%)
   Sớm 185 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 36.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 63.9%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 127 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1393 hồ sơ
Cần xử lý 1520 hồ sơ
Đang xử lý 1496 hồ sơ
   Trễ 569 (38.0%)
   Sắp trễ 16 (1.1%)
   Chưa đến 911 (60.9%)
Đã xử lý 24 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 24 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 37.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 62.6%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai