THÁNG 2
Đã tiếp nhận 6679 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1818 hồ sơ
Cần xử lý 8497 hồ sơ
Đang xử lý 2240 hồ sơ
   Trễ 70 (3.1%)
   Sắp trễ 12 (0.5%)
   Chưa đến 2158 (96.3%)
Đã xử lý 6257 hồ sơ
   Trễ 48 (0.8%)
   Sớm 6209 (99.2%)
   Chưa nhận 156
Tỉ lệ T.Hạn 1.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.6%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 9905 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2240 hồ sơ
Cần xử lý 12145 hồ sơ
Đang xử lý 4187 hồ sơ
   Trễ 70 (1.7%)
   Sắp trễ 267 (6.4%)
   Chưa đến 3850 (92.0%)
Đã xử lý 7958 hồ sơ
   Trễ 38 (0.5%)
   Sớm 7920 (99.5%)
   Chưa nhận 64
Tỉ lệ T.Hạn 0.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.1%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 709 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4187 hồ sơ
Cần xử lý 4896 hồ sơ
Đang xử lý 4556 hồ sơ
   Trễ 70 (1.5%)
   Sắp trễ 323 (7.1%)
   Chưa đến 4163 (91.4%)
Đã xử lý 340 hồ sơ
   Trễ 6 (1.8%)
   Sớm 334 (98.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai