THÁNG 8
Đã tiếp nhận 8703 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2423 hồ sơ
Cần xử lý 11126 hồ sơ
Đang xử lý 2649 hồ sơ
   Trễ 66 (2.5%)
   Sắp trễ 7 (0.3%)
   Chưa đến 2576 (97.2%)
Đã xử lý 8477 hồ sơ
   Trễ 271 (3.2%)
   Sớm 8206 (96.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.0%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 8442 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2649 hồ sơ
Cần xử lý 11091 hồ sơ
Đang xử lý 3092 hồ sơ
   Trễ 67 (2.2%)
   Sắp trễ 69 (2.2%)
   Chưa đến 2956 (95.6%)
Đã xử lý 7999 hồ sơ
   Trễ 261 (3.3%)
   Sớm 7738 (96.7%)
   Chưa nhận 3
Tỉ lệ T.Hạn 3.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.0%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 7344 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3092 hồ sơ
Cần xử lý 10436 hồ sơ
Đang xử lý 5230 hồ sơ
   Trễ 68 (1.3%)
   Sắp trễ 237 (4.5%)
   Chưa đến 4925 (94.2%)
Đã xử lý 5206 hồ sơ
   Trễ 30 (0.6%)
   Sớm 5176 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.1%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai