THÁNG 1
Đã tiếp nhận 4603 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3915 hồ sơ
Cần xử lý 8518 hồ sơ
Đang xử lý 5666 hồ sơ
   Trễ 2162 (38.2%)
   Sắp trễ 357 (6.3%)
   Chưa đến 3147 (55.5%)
Đã xử lý 2852 hồ sơ
   Trễ 62 (2.2%)
   Sớm 2790 (97.8%)
   Chưa nhận 4
Tỉ lệ T.Hạn 26.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 73.9%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai