THÁNG 1
Đã tiếp nhận 48 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 50 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 48 hồ sơ
   Trễ 1 (2.1%)
   Sớm 47 (97.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 18 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 20 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 18 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 18 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 10.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai