THÁNG 2
Đã tiếp nhận 58 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 58 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 58 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 58 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 358 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 358 hồ sơ
Đang xử lý 3 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 3 (100.0%)
Đã xử lý 355 hồ sơ
   Trễ 3 (0.8%)
   Sớm 352 (99.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 70 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 73 hồ sơ
Đang xử lý 30 hồ sơ
   Trễ 1 (3.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 29 (96.7%)
Đã xử lý 43 hồ sơ
   Trễ 1 (2.3%)
   Sớm 42 (97.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai