THÁNG 1
Đã tiếp nhận 28 hồ sơ
Tồn kỳ trước 12 hồ sơ
Cần xử lý 40 hồ sơ
Đang xử lý 12 (0%)
   Trễ 12 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 28 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 28 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 30.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 70.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 31 hồ sơ
Tồn kỳ trước 12 hồ sơ
Cần xử lý 43 hồ sơ
Đang xử lý 12 (0%)
   Trễ 12 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 31 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 31 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 27.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 72.1%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai