THÁNG 8
Đã tiếp nhận 88 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 89 hồ sơ
Đang xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 5 (83.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (16.7%)
Đã xử lý 83 hồ sơ
   Trễ 2 (2.4%)
   Sớm 81 (97.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.1%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 96 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 102 hồ sơ
Đang xử lý 11 hồ sơ
   Trễ 8 (72.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 3 (27.3%)
Đã xử lý 91 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 91 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.2%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 11 hồ sơ
Cần xử lý 11 hồ sơ
Đang xử lý 11 (0%)
   Trễ 8 (72.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 3 (27.3%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 72.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 27.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai