/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 119 hồ sơ
Tồn kỳ trước 24 hồ sơ
Cần xử lý 143 hồ sơ
Đang xử lý 27 hồ sơ
   Trễ 27 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 116 hồ sơ
   Trễ 8 (6.9%)
   Sớm 108 (93.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 24.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 75.5%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 535 hồ sơ
Tồn kỳ trước 27 hồ sơ
Cần xử lý 562 hồ sơ
Đang xử lý 65 hồ sơ
   Trễ 65 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 497 hồ sơ
   Trễ 92 (18.5%)
   Sớm 405 (81.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 27.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 72.1%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 187 hồ sơ
Tồn kỳ trước 65 hồ sơ
Cần xử lý 252 hồ sơ
Đang xử lý 82 hồ sơ
   Trễ 74 (90.2%)
   Sắp trễ 2 (2.4%)
   Chưa đến 6 (7.3%)
Đã xử lý 170 hồ sơ
   Trễ 6 (3.5%)
   Sớm 164 (96.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 31.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 68.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai