THÁNG 1
Đã tiếp nhận 234 hồ sơ
Tồn kỳ trước 145 hồ sơ
Cần xử lý 379 hồ sơ
Đang xử lý 163 hồ sơ
   Trễ 144 (88.3%)
   Sắp trễ 1 (0.6%)
   Chưa đến 18 (11.0%)
Đã xử lý 216 hồ sơ
   Trễ 18 (8.3%)
   Sớm 198 (91.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 42.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 57.3%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai