THÁNG 8
Đã tiếp nhận 440 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 440 hồ sơ
Đang xử lý 7 hồ sơ
   Trễ 7 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 433 hồ sơ
   Trễ 64 (14.8%)
   Sớm 369 (85.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 16.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 83.9%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 629 hồ sơ
Tồn kỳ trước 7 hồ sơ
Cần xử lý 636 hồ sơ
Đang xử lý 16 hồ sơ
   Trễ 16 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 620 hồ sơ
   Trễ 106 (17.1%)
   Sớm 514 (82.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 19.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 80.8%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 458 hồ sơ
Tồn kỳ trước 16 hồ sơ
Cần xử lý 474 hồ sơ
Đang xử lý 26 hồ sơ
   Trễ 19 (73.1%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 7 (26.9%)
Đã xử lý 448 hồ sơ
   Trễ 16 (3.6%)
   Sớm 432 (96.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai