THÁNG 5
Đã tiếp nhận 42 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 44 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 42 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 42 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.5%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 70 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 72 hồ sơ
Đang xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 2 (33.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 4 (66.7%)
Đã xử lý 66 hồ sơ
   Trễ 2 (3.0%)
   Sớm 64 (97.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.4%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 18 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 24 hồ sơ
Đang xử lý 7 hồ sơ
   Trễ 2 (28.6%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 5 (71.4%)
Đã xử lý 17 hồ sơ
   Trễ 1 (5.9%)
   Sớm 16 (94.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.5%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai