THÁNG 1
Đã tiếp nhận 26 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 32 hồ sơ
Đang xử lý 6 (0%)
   Trễ 6 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 26 hồ sơ
   Trễ 2 (7.7%)
   Sớm 24 (92.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 25.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 75.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 38 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 44 hồ sơ
Đang xử lý 6 (0%)
   Trễ 6 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 38 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 38 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 13.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.4%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai