THÁNG 1
Đã tiếp nhận 24 hồ sơ
Tồn kỳ trước 7 hồ sơ
Cần xử lý 31 hồ sơ
Đang xử lý 7 (0%)
   Trễ 7 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 24 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 24 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 22.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 77.4%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 26 hồ sơ
Tồn kỳ trước 7 hồ sơ
Cần xử lý 33 hồ sơ
Đang xử lý 7 (0%)
   Trễ 7 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 26 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 26 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 21.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 78.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai