THÁNG 8
Đã tiếp nhận 171 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 171 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 171 hồ sơ
   Trễ 1 (0.6%)
   Sớm 170 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 633 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 633 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 633 hồ sơ
   Trễ 1 (0.2%)
   Sớm 632 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 145 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 145 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 145 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 145 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai