THÁNG 1
Đã tiếp nhận 61 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 61 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 2 (100.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 59 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 59 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 57 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 59 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 2 (100.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 57 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 57 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai