THÁNG 1
Đã tiếp nhận 24 hồ sơ
Tồn kỳ trước 18 hồ sơ
Cần xử lý 42 hồ sơ
Đang xử lý 19 hồ sơ
   Trễ 15 (78.9%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 4 (21.1%)
Đã xử lý 23 hồ sơ
   Trễ 1 (4.3%)
   Sớm 22 (95.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 38.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 61.9%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai