THÁNG 1
Đã tiếp nhận 95 hồ sơ
Tồn kỳ trước 7 hồ sơ
Cần xử lý 102 hồ sơ
Đang xử lý 7 (0%)
   Trễ 6 (85.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (14.3%)
Đã xử lý 95 hồ sơ
   Trễ 1 (1.1%)
   Sớm 94 (98.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.1%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 36 hồ sơ
Tồn kỳ trước 7 hồ sơ
Cần xử lý 43 hồ sơ
Đang xử lý 9 hồ sơ
   Trễ 6 (66.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 3 (33.3%)
Đã xử lý 34 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 34 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 14.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai