THÁNG 5
Đã tiếp nhận 23 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 24 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 23 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 23 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.8%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 50 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 51 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 1 (50.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (50.0%)
Đã xử lý 49 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 49 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.0%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 27 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 29 hồ sơ
Đang xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 1 (12.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 7 (87.5%)
Đã xử lý 21 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 21 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH