THÁNG 1
Đã tiếp nhận 73 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 79 hồ sơ
Đang xử lý 6 (0%)
   Trễ 6 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 73 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 73 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.4%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 56 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 62 hồ sơ
Đang xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 6 (75.0%)
   Sắp trễ 1 (12.5%)
   Chưa đến 1 (12.5%)
Đã xử lý 54 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 54 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.3%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai