THÁNG 5
Đã tiếp nhận 115 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 115 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 115 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 115 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 122 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 122 hồ sơ
Đang xử lý 7 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 7 (100.0%)
Đã xử lý 115 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 115 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 71 hồ sơ
Tồn kỳ trước 7 hồ sơ
Cần xử lý 78 hồ sơ
Đang xử lý 14 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 14 (100.0%)
Đã xử lý 64 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 64 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH