THÁNG 2
Đã tiếp nhận 106 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 106 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 106 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 106 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 119 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 119 hồ sơ
Đang xử lý 15 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 15 (100.0%)
Đã xử lý 104 hồ sơ
   Trễ 1 (1.0%)
   Sớm 103 (99.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 6 hồ sơ
Tồn kỳ trước 15 hồ sơ
Cần xử lý 21 hồ sơ
Đang xử lý 17 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 17 (100.0%)
Đã xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 4 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai