THÁNG 2
Đã tiếp nhận 35 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 36 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 35 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 35 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 120 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 121 hồ sơ
Đang xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 1 (20.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 4 (80.0%)
Đã xử lý 116 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 116 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 15 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5 hồ sơ
Cần xử lý 20 hồ sơ
Đang xử lý 5 (0%)
   Trễ 1 (20.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 4 (80.0%)
Đã xử lý 15 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 15 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai