THÁNG 2
Đã tiếp nhận 60 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 60 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 60 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 60 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 322 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 322 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 2 (100.0%)
Đã xử lý 320 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 320 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 112 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 114 hồ sơ
Đang xử lý 31 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 2 (6.5%)
   Chưa đến 29 (93.5%)
Đã xử lý 83 hồ sơ
   Trễ 2 (2.4%)
   Sớm 81 (97.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai