THÁNG 6
Đã tiếp nhận 29 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 29 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 29 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 29 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 68 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 68 hồ sơ
Đang xử lý 23 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 23 (100.0%)
Đã xử lý 45 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 45 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 15 hồ sơ
Tồn kỳ trước 23 hồ sơ
Cần xử lý 38 hồ sơ
Đang xử lý 24 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 24 (100.0%)
Đã xử lý 14 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 14 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai