THÁNG 2
Đã tiếp nhận 90 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 90 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 90 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 90 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 268 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 268 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 268 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 268 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 184 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 184 hồ sơ
Đang xử lý 3 hồ sơ
   Trễ 1 (33.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 2 (66.7%)
Đã xử lý 181 hồ sơ
   Trễ 1 (0.6%)
   Sớm 180 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai