THÁNG 9
Đã tiếp nhận 184 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 184 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 184 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 184 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 211 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 211 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 211 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 211 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 11
Đã tiếp nhận 119 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 119 hồ sơ
Đang xử lý 15 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 15 (100.0%)
Đã xử lý 104 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 104 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai