THÁNG 2
Đã tiếp nhận 121 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 121 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 121 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 121 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 142 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 142 hồ sơ
Đang xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 4 (80.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (20.0%)
Đã xử lý 137 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 137 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 5 hồ sơ
Tồn kỳ trước 5 hồ sơ
Cần xử lý 10 hồ sơ
Đang xử lý 5 (0%)
   Trễ 4 (80.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (20.0%)
Đã xử lý 5 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 5 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 40.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 60.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai