THÁNG 2
Đã tiếp nhận 51 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 51 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 51 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 51 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 142 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 142 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 142 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 142 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 169 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 169 hồ sơ
Đang xử lý 90 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (1.1%)
   Chưa đến 89 (98.9%)
Đã xử lý 79 hồ sơ
   Trễ 1 (1.3%)
   Sớm 78 (98.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai