THÁNG 1
Đã tiếp nhận 83 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 85 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 1 (50.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (50.0%)
Đã xử lý 83 hồ sơ
   Trễ 2 (2.4%)
   Sớm 81 (97.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.5%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 33 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 35 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 1 (50.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (50.0%)
Đã xử lý 33 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 33 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.1%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 12 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 14 hồ sơ
Đang xử lý 2 (0%)
   Trễ 1 (50.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (50.0%)
Đã xử lý 12 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 12 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai