THÁNG 2
Đã tiếp nhận 28 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 29 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 28 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 28 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.6%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 56 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 57 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 56 hồ sơ
   Trễ 2 (3.6%)
   Sớm 54 (96.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 27 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 28 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 1 (50.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (50.0%)
Đã xử lý 26 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 26 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai