THÁNG 5
Đã tiếp nhận 81 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 81 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 81 hồ sơ
   Trễ 5 (6.2%)
   Sớm 76 (93.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.8%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 59 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 59 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 59 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 59 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 17 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 17 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 17 hồ sơ
   Trễ 2 (11.8%)
   Sớm 15 (88.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 11.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH