THÁNG 7
Đã tiếp nhận 31 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 31 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 31 hồ sơ
   Trễ 1 (3.2%)
   Sớm 30 (96.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.8%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 31 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 31 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 31 hồ sơ
   Trễ 1 (3.2%)
   Sớm 30 (96.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.8%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 32 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 32 hồ sơ
Đang xử lý 3 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 3 (100.0%)
Đã xử lý 29 hồ sơ
   Trễ 1 (3.4%)
   Sớm 28 (96.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai