THÁNG 2
Đã tiếp nhận 11 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 14 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 11 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 11 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 21.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 78.6%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 104 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 107 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 104 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 104 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 21 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 24 hồ sơ
Đang xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 3 (50.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 3 (50.0%)
Đã xử lý 18 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 18 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 12.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 87.5%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai