THÁNG 2
Đã tiếp nhận 100 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 100 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 100 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 100 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 117 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 117 hồ sơ
Đang xử lý 10 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 10 (100.0%)
Đã xử lý 107 hồ sơ
   Trễ 1 (0.9%)
   Sớm 106 (99.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.1%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 2 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10 hồ sơ
Cần xử lý 12 hồ sơ
Đang xử lý 10 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 10 (100.0%)
Đã xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 2 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai