THÁNG 5
Đã tiếp nhận 73 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 73 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 73 hồ sơ
   Trễ 4 (5.5%)
   Sớm 69 (94.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.5%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 46 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 46 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 45 hồ sơ
   Trễ 3 (6.7%)
   Sớm 42 (93.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.3%
THÁNG 7
Đã tiếp nhận 46 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 47 hồ sơ
Đang xử lý 7 hồ sơ
   Trễ 5 (71.4%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 2 (28.6%)
Đã xử lý 40 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 40 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 10.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH