THÁNG 1
Đã tiếp nhận 58 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 58 hồ sơ
Đang xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 3 (50.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 3 (50.0%)
Đã xử lý 52 hồ sơ
   Trễ 2 (3.8%)
   Sớm 50 (96.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.4%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ Đ.Hạn 0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai