THÁNG 7
Đã tiếp nhận 203 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 204 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 203 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 203 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.5%
THÁNG 8
Đã tiếp nhận 174 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 175 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 174 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 174 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 245 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 246 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 245 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 245 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai