THÁNG 8
Đã tiếp nhận 356 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 356 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 355 hồ sơ
   Trễ 2 (0.6%)
   Sớm 353 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 9
Đã tiếp nhận 500 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 501 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 500 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 500 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
THÁNG 10
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 1 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 100.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 0.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai